Trucs per fer la teva carta de presentació

La carta ha d’expressar el teu interès per l’empresa i la teva adequació al lloc de feina sol·licitat. També té com a objectiu mantenir l’atenció i interès de qui la llegeix, transmetre una impressió favorable, provocar la curiositat per a tenir més informació i, per tant, aconseguir una entrevista. De manera esquemàtica cal situar el seleccionador davant de les teves capacitats amb relació al lloc de treball al qual optes. És convenient destacar els aspectes més rellevants de la teva experiència o formació i ajustar la carta al càrrec que t’interessa, ja que denota un signe positiu d’iniciativa personal i motivació per la feina.

Hi ha dos tipus de cartes que pots utilitzar per a presentar conjuntament amb el teu currículum:

 • La carta de resposta a un anunci. Quan has vist publicada una oferta de feina (a premsa, borsa de treball, Internet,…). Cal fer referència al lloc de treball ofertat, indicant la font on l’has vist publicat i la data, adaptant el teu perfil al que demana l’empresa (ressalta els punts forts pels quals ets un candidat adequat).
 • La carta de presentació o autocandidatura. Quan no hi ha una oferta de feina o no en tens constància. En aquesta carta et dones a conèixer, ofereixes els serveis i defineixes clarament quin és el teu objectiu professional i de quina manera pot resultar útil a l’empresa. És recomanable parlar de la companyia i per què t’interessa treballar-hi.

Recomanacions de presentació

 • Breu (una cara de foli)
 • Personal i intransferible. És convenient que sigui un escrit personalitzat, redactat en exclusiva per a una empresa i lloc de treball. Indica el nom de la persona encarregada del procés de selecció o, en tot cas, de la persona encarregada de l’àrea o del departament en el que vols treballar.
 • Bona Presentació: paper de bona qualitat i del mateix tipus i mida que el CV. Mateixos criteris gràfics que al CV (font i mida de la lletra, marges, etc). Utilitzar la mateixa llengua que al CV.
 • Llenguatge clar, fàcil d’entendre i positiu. Ha de ser fàcilment llegible i comprensible.
 • Ha d’estar signada, excepte si l’envieu per correu electrònic (en aquest cas hi posarem nom i cognom).
 • Revisa les faltes gramaticals i d’ortografia.

Recomanacions de contingut

 • Expressa clarament el que sol·licites: concertar una entrevista.
 • Deixa molt clar que el lloc de treball t’interessa especialment i que ets sents motivat/da per la feina que ofereixen.
 • És important que coneguis els interessos i necessitats de l’empresa per a poder oferir unes qualitats i/o aptituds que puguin ser compatibles amb la seva activitat.
 • Has de parlar de tu, del que saps fer i de com creus que pots aplicar els teus coneixements al lloc de treball que t’agradaria ocupar. Has de presentar-te com una persona que pot ser útil per a l’empresa.
 • Destaca els aspectes clau del teu CV (sense repetir allò que apareix al CV, tan sols remarcar el més destacable) i relacionats directament amb les necessitats de l’empresa on l’adreces.
 • Pots destacar competències que en el currículum poden passar desapercebudes (especialment les capacitats i el perfil potencial).

Notícies d’actualitat

Delit

Delit Gatsrònomic és un portal de dinamització de l’ecosistema dels productors agroalimentaris de la Garrotxa destinat a potenciar el sector dels petits productors agroalimentaris, distribuint la riquesa entre els actors, i generant una comunitat més forta i resilient. Això es vol assolir a través de la visibilització, sinergies i economies d’escala i la reducció del cicle de la producció al consum.

Garrotxa Approp


Garrotxa Approp és una aplicació mòbil adreçada majoritàriament a la població local, a les empreses de serveis i a les indústries de la Garrotxa que vol fomentar el consum local, dinamitzar la Garrotxa i fidelitzar els clients, a través d’una xarxa multisectorial d’empreses amb promocions i descomptes atractius.

Informe impacte covid 2020