Qui som?

DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa és un consorci creat l’any 2016 per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, després d’un procés d’integració funcional de les diferents entitats que treballaven en l’àmbit del desenvolupament econòmic de la Garrotxa. Durant el període de transició les entitats van mantenir la seva naturalesa jurídica però la gestió estratègica i l’organització de les principals activitats es va consensuar i coordinar de manera unificada. 

L’objectiu de DinàmiG és la potenciació de l’activitat econòmica i la generació d’oportunitats per a les persones i empreses de la comarca.

DinàmiG treballa a partir del consens polític i territorial, en col·laboració amb els actors del territori i impulsant projectes innovadors. Els seus àmbits de treball són l’estratègia de desenvolupament del territori, l’ocupació, la dinamització empresarial, l’emprenedoria, la formació i la promoció del territori.

Confiança: Atenció a què aquelles persones amb qui ens relacionem tinguin la ferma seguretat que fem allò que s’espera de nosaltres.

Obertura: Disposició a acollir, atendre i incloure la diversitat de necessitats i punts de vista que hi ha al nostre voltant.

Adaptabilitat: Establiment de mecanismes per assegurar la nostra plasticitat i poder adaptar-nos, aprendre i sortir enfortits dels canvis constants de les condicions de l’entorn.

Il·lusió: Construcció i manteniment d’un propòsit comú capaç de motivar i orientar les nostres actuacions i les de totes aquelles persones amb les quals ens relacionem.

CO: Aprofitament del coneixement i potenciació de la intel·ligència col·lectiva establint mecanismes d’inter-creativitat basats en la conversa, la col·laboració, el compartir i el cocrear.

Avantguardisme: Establiment de mecanismes d’informació, seguiment, detecció i recerca que permetin preveure i dissenyar noves respostes a necessitats emergents.

Feina ben feta: Compromís amb la qualitat entesa com el treball orientat a satisfer les necessitats i expectatives d’aquell a qui va orientat, cercant el creixement personal i generant, en tot moment, el màxim de beneficis per a tothom.

DinàmiG disposa d’un model de governança que ordena aquestes relacions i facilita la presa de decisions.

La governança de DinàmiG s’articula a través de tres espais: la Junta General, la Junta Territorial i el Consell de Direcció:

La Junta General representa els consorciats i és el màxim òrgan de decisió i deliberació de DinàmiG. N’assumeix el govern, la direcció superior, l’orientació i fixació de les grans línies d’actuació. En formen part el President, el Vicepresident i 7 representants per part de l’Ajuntament d’Olot i 6 per part del Consell Comarcal de la Garrotxa.

La Junta Territorial és un òrgan de deliberació i consens de les actuacions, projectes i pressupost de DinàmiG. És també un espai de seguiment així com de formulació de propostes en els diferents àmbits de treball de DinàmiG. Els membres que en formen part provenen tant de l’àmbit públic, preferentment de governs locals de la comarca respectant la diversitat territorial i política, com del privat, podent ser agents socials i econòmics, preferentment els més representatius a la comarca, i persones a títol individual.

comissions obreres UGT, AHG

El Consell de Direcció és un òrgan de suport, consulta i assistència a la Presidència, Vicepresidència i Gerència. És també un espai de coordinació i seguiment així com de deliberació i de formulació de propostes en els diferents àmbits de treball de DinàmiG. En formen part un representant polític i la gerència de cada ens consorciat, la Gerència de DinàmiG, i un representant de Turisme Garrotxa, la Fundació d’Estudis Superiors i ADRINOC.

Amb la col·laboració de: