Generem oportunitats

EL NOSTRE OBJECTIU ÉS IMPULSAR L’ECONOMIA DE LA COMARCA

 

 

Què és Dinamig?

DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa és un consorci creat l’any 2016 per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, després d’un procés d’integració funcional de les diferents entitats que treballaven en l’àmbit del desenvolupament econòmic de la Garrotxa. Durant el període de transició les entitats van mantenir la seva naturalesa jurídica però la gestió estratègica i l’organització de les principals activitats es va consensuar i coordinar de manera unificada.

L’objectiu de DinàmiG és la potenciació de l’activitat econòmica i la generació d’oportunitats per a les persones i empreses de la comarca.

DinàmiG treballa a partir del consens polític i territorial, en col·laboració amb els actors del territori i impulsant projectes innovadors. El seus àmbits de treball són l’estratègia de desenvolupament del territori, l’ocupació, la dinamització empresarial, l’emprenedoria, la formació i la promoció del territori.

Su título va aquí

Valors

  • Confiança: Atenció a que aquelles persones amb qui ens relacionem tinguin la ferma seguretat que fem allò que s’espera de nosaltres.

 

  • Obertura: Disposició a acollir, atendre i incloure la diversitat de necessitats i punts de vista que hi ha al nostre voltant.

 

  • Adaptabilitat: Establiment de mecanismes per assegurar la nostra plasticitat i poder adaptar-nos, aprendre i sortir enfortits dels canvis constants de les condicions de l’entorn.

 

  • Il·lusió: Construcció i manteniment d’un propòsit comú capaç de motivar i orientar les nostres actuacions i les de totes aquelles persones amb les que ens relacionem.

 

  • CO- : Aprofitament del coneixement i potenciació de la intel·ligència col·lectiva establint mecanismes d’inter-creativitat basats en la conversa, la col·laboració, el compartir i el cocrear.

 

  • Avantguardisme: Establiment de mecanismes d’informació, seguiment, detecció i recerca que permetin preveure i dissenyar noves respostes a necessitats emergents.

 

  • Feina ben feta: Compromís amb la qualitat entesa com el treball orientat a satisfer les necessitats i expectatives d’aquell a qui va orientat, cercant el creixement personal i generant, en tot moment, el màxim de beneficis per a tothom.

Pla estratègic

El pla estratègic per al desenvolupament de la Garrotxa es va elaborar amb la participació de diferents persones de dins i fora de la comarca. S’estructura en tres documents: en primer lloc, un document de diagnosi que inclou les principals dades de la comarca; en segon lloc, el nucli estratègic i, finalment, els plans i projectes estratègics.  En podeu conèixer més detalls en les següents presentacions:

 Model de governança

DinàmiG disposa d’un model de governança que ordena aquestes relacions i facilita la presa de decisions.

La governança de DinàmiG s’articula a través de tres espais: la Junta General, la Junta Territorial i el Consell de Direcció:

  • La Junta General representa els ens consorciats i és el màxim òrgan de decisió i deliberació de DinàmiG. N’assumeix el govern, la direcció superior, l’orientació i fixació de les grans línies d’actuació. En formen part el President, el Vicepresident i 7 representants per part de l’Ajuntament d’Olot i 6 per part del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  • La Junta Territorial és un òrgan de deliberació i consens de les actuacions, projectes i pressupost de DinàmiG. És també un espai de seguiment així com de formulació de propostes en els diferents àmbits de treball de DinàmiG. Els membres que en formen part provenen tant de l’àmbit públic, preferentment de governs locals de la comarca respectant la diversitat territorial i política, com del privat, podent ésser agents socials i econòmics, preferentment els més representatius a la comarca, i persones a títol individual.
  • El Consell de Direcció és un òrgan de suport, consulta i assistència a la Presidència, Vicepresidència i Gerència. Es també un espai de coordinació i seguiment així com de deliberació i de formulació de propostes en els diferents àmbits de treball de DinàmiG. En formen part un representant polític i la gerència de cada ens consorciat, la Gerència de DinàmiG, i un representant de Turisme Garrotxa, la Fundació d’Estudis Superiors i ADRINOC.

Llistat de bones pràctiques en sostenibilitat

Des de Dinàmig hem elaborat un llistat de bones pràctiques en sostenibilitat.

La proposta pretén posar l’atenció en aquelles accions quotidianes que poden ajudar-nos a reduir la producció de residus, rebaixar el consum energètic i potenciar una actitud i un consum responsables dins del nostre àmbit de treball.

En el següent enllaç pots descarregar-te el llistat:

Llistat de bones-pràctiques per a sostenibilitat

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

 Els ODS neixen el 2015, d'una proposta de les Nacions Unides i es presenten com una carta universal amb 17 Objectius que ens han d'ajudar a regular com ens relacionem entre nosaltres i envers el planeta per avançar en el  desenvolupament sostenible.