En motiu de la celebració del 8 de març tot seguit presentem un recull d’algunes de les dades que ens semblen rellevants per analitzar l’accés i la permanència de les dones al mercat de treball de la Garrotxa i detectar també les desigualtats de gènere en la població ocupada a través de la temporalitat, la jornada i la distribució salarial, tres de les condicions que més determinen el benestar de les persones i la satisfacció amb la feina.

Les dones representen el 50.17% de la població total de la Garrotxa.

La Població de la Garrotxa . 2018:
Homes 28.207
Dones 28.406

Si mirem l’afiliació a la seguretat social, a la Garrotxa les dones mantenen un grau d’afiliació inferior als homes i és a partir dels 55 anys i en la franja d’edat entre 30 i 44 anys on trobem la distància més gran entre homes i dones, coincidint amb la edat mitjana a la maternitat que a Catalunya és de 32,1 anys.

Font: Idescat

12.679 dones registrades com a població activa local, que representen el 44,63% de dones en edat de treballar.
11.408 dones afiliades a la Seguretat Social segons residència padronal de l’afiliat, que representen el 40,16% d’ocupades sobre el total de dones en edat de treballar.

Pel que fa a les modalitats de contractes, la contractació temporal continua essent la dominant tant en homes com en dones. En el cas de les dones els contractes eventuals i per obra o servei representen el 68.95%.

L’atur registrat a la Garrotxa ha anat baixant des del 2013 tant en homes com en dones però en el cas dels homes el descens és molt major.
Les dones presenten una taxa d’atur més elevada que els homes i representen el 54,5% dels aturats.

Font: Idescat

La diferència salarial entre homes i dones, la coneguda bretxa salarial, és transversal i afecta a tots els sectors, edats i ocupacions i a l’any 2016 a Catalunya, malgrat haver-se anat reduint els darrers anys, es situa encara en un 23,4%, a la Unió Europea és d’un 16,4%.

En el conjunt d’aquestes dades s’observa una major vulnerabilitat de les dones en el mercat de treball, tant en la massa salarial com en la trajectòria laboral, fet que a dia d’avui ja provoca i continuarà provocant una bretxa en les pensions contributives.

Com a conseqüència de les menors cotitzacions i retribucions de les dones i per les seves trajectòries sovint discontínues, la cobertura de les prestacions per desocupació també serà menor.

A la Garrotxa, la quantia mitjana de les pensions contributives dels homes és de 1.163,32 euros i la de les dones supera de molt poc els 700 euros.
Aquestes bretxes salarials i de pensions, acompanyades a la disminució del poder adquisitiu i altres situacions familiars i personals com mostra l’Observatori econòmic, social i ambiental de la Garrotxa amb el fet que 1 de cada 4 persones majors de 65 anys viu sola i 2 de cada 3 de més de 85 anys són dones, fan que les dones tinguin major vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Reduir aquesta vulnerabilitat i risc d’exclusió social són alguns dels reptes que ens planteja l’objectiu de desenvolupament sostenible 5 #ODS5.
Segons el CADS (Consell assessor per al desenvolupament sostenible) a Catalunya, malgrat els progressos fets fins ara, persisteixen les desigualtats  com, per exemple, les diferències salarials i la segregació ocupacional, que està encara molt estesa i on les dones tendeixen a concentrar-se en sectors menys ben pagats.

Per saber-ne més: http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2016/Agenda_2030_CAT/ODS-5.pdf