Protecció de dades

DINAMIG, agència d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa (d’ara endavant DinàmiG), garanteix la confidencialitat de les dades personals proporcionades pels usuaris, o que es poden obtenir durant la navegació pels llocs web, i el tractament d’aquestes dades d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular d’acord amb el Reglament (UE) i les directrius de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties digitals, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques, que implementen les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals i vetlla per garantir un ús i un tractament correcte de les dades personals de l’usuari.

Les dades es tracten amb absoluta confidencialitat, i els usuaris són informats que el responsable de processar-les és DinàmiG, amb domicili social al carrer de Tomàs de Lorenzana 15, 17800 Olot, Girona, amb CIF: P1700098E. Correu electrònic de contacte: info@dinamig.cat. DinàmiG té un delegat de Protecció de Dades,  el correu de contacte del qual és dpd@olot.cat. S’informa els usuaris de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com del dret a limitar el tractament de les seves dades o oposar-s’hi, i a retirar el consentiment prestat, en qualsevol moment.

Avís legal

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de DinàmiG atribueix la condició d’USUARI que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, siguin d’obligat compliment.

US DEL PORTAL

DinàmiG proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, «els continguts») a Internet que pertanyen al mateix DinàmiG i als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que DinàmiG ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu; també es compromet a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic i il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de DinàmiG, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sisteme físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris i, si escau, utilitzar-los, i modificar o manipular els seus missatges. DinàmiG es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra joves o infants, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per ser publicats. En qualsevol cas, DinàmiG no serà responsable de les opinions abocades a la xarxa pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

DinàmiG, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en  aquesta pàgina (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) de titularitat de DinàmiG o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets estan reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de tots o una part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de DinàmiG. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin de titularitat de DinàmiG. L’USUARI podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de DinàmiG.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

DinàmiG no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar; a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

DinàmiG es reserva el dret d’efectuar, sense  cap avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquest portal com la forma en la qual hi apareguin presentats o localitzats.

ENLLAÇOS

En el cas que a dinamig.cat es disposessin enllaços o  hipervincles a altres llocs d’Internet, DinàmiG no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. DinàmiG no assumirà, en cap cas, la responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertany a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests  hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

DinàmiG es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instàncies pròpies o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.

GENERALITATS

DinàmiG perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

DinàmiG podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sempre que siguin degudament publicades aquí.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre DinàmiG i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat d’Olot.